زیر باران

زودتر بیا

  چتری روی سرم نیست.

من زیر باران ایستاده ام و انتظار تورا می کشم.

می خواهم قدم هایت را با تعداد قطره های باران شماره کنم.

تو قبل از باران می رسی یا باران قبل از آمدن تو به پایان می رسد؟

 ....هر وقت چلچله برایت نغمه دلتنگی خواند و خواستی دیوار را از میان دیدارهایمان برداری بیا

من تا آخرین فصل باران منتظرت می مانم .

 

/ 1 نظر / 26 بازدید
آشنا

ای شیطون این مطلبت بو داربود ومن بوش روحس کردم...