سلام

هرگاه صدای جدیدی سلام می کند

قلبم به تپش می افتد!

من دیگر کشش خدا حافظی ندارم

مرا ببخش...

که جواب سلامت را نمی دهم!!...

 

 

/ 3 نظر / 22 بازدید
آشنا

هرکه رااسرار عشق آموختند مهرکردندودهانش دوختند

غریبه اشنا

نمی خوام حرفی زده باشم که قلبی بشکنه یا اشکی از چشمی سرازیر بشه نمی خوام بهت بر بخوره نمی دونم به این نظرات سر میزنی یانه؟ولی من حرفمو میزنم با شناختی که دورا دور ازت دارم می گم بهت خواهرانه: که تو هم اینقدر این قلبتو این چیز با ارزش تو وجودتو زیر دست و پای عبور عابران ننداز....... که برای هیچی به تپش بیفته یا بخواد ایست کنه..... تو هنوز حالا حالاها با قلبت کار داری قلبی که باید سالم بمونه و ارزوهاتو به لمس برسونه قلبی که باید یه روزی برا بچه ات و زندگیت بتپه فکر نمی کنی داری حیفش میکنی؟ خواهش می کنم رو حرفام فکرکن.[گل]

یه ایرانی

متنش جالب بود ولی غریبه اشنا راست میگه زندگی جای تامل زیادی داره وبا ارزش تراز این حرفاس. سمیه جون عزیزم برا عشق واقعی دلت بتپه نه عشقای کاب